ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

29 มิถุนายน 2565

งบประมาณ


0.28 ล้าน

แผนการผลิต


12.50 %

การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน


6 คน

คลังเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต

รายการ จำนวนคงเหลือปัจจุบัน ก.ย. 2565 ธ.ค. 2565 มี.ค. 2566 มิ.ย. 2566
เมล็ดพันธุ์ข้าว 9,939 12,139 14,139 14,139 14,139
เมล็ดพันธุ์ผัก 551.831 1,130.337 1,279.037 1,279.037 1,279.037
กิ่งพันธุ์/กล้าไม้/หน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์ 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

งบประมาณ

0.00 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

งบประมาณ

0.21 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

6 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
100.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

งบประมาณ

0.07 ล้านบาท

แผนการผลิต

33.33 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

33.33
33.33 % เสร็จสิ้น
66.67 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

งบประมาณ

0.00 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

งบประมาณ

0.00 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

งบประมาณ

0.00 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย