ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธิ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

23 เมษายน 2564

งบประมาณ


0.69 ล้าน

แผนการผลิต


62.96 %

การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน


20 คน

คลังเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต

รายการ จำนวนคงเหลือปัจจุบัน ก.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565
เมล็ดพันธุ์ข้าว 6,964 7,064 7,564 7,564 7,564
เมล็ดพันธุ์ผัก 328.36 874.36 874.36 874.36 874.36

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

งบประมาณ

0.01 ล้านบาท

แผนการผลิต

100.00 %

เกษตรที่ได้รับ

7 คน

แผนการผลิต

100
100.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

งบประมาณ

0.00 ล้านบาท

แผนการผลิต

66.67 %

เกษตรที่ได้รับ

2 คน

แผนการผลิต

66.67
66.67 % เสร็จสิ้น
33.33 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

งบประมาณ

0.01 ล้านบาท

แผนการผลิต

100.00 %

เกษตรที่ได้รับ

3 คน

แผนการผลิต

100
100.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

งบประมาณ

0.12 ล้านบาท

แผนการผลิต

40.00 %

เกษตรที่ได้รับ

3 คน

แผนการผลิต

40
40.00 % เสร็จสิ้น
60.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

งบประมาณ

0.30 ล้านบาท

แผนการผลิต

100.00 %

เกษตรที่ได้รับ

5 คน

แผนการผลิต

100
100.00 % เสร็จสิ้น
0.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

งบประมาณ

0.25 ล้านบาท

แผนการผลิต

0.00 %

เกษตรที่ได้รับ

0 คน

แผนการผลิต

0
0.00 % เสร็จสิ้น
100.00 % กำลังผลิต

การแจกจ่าย