ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธิ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

16 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565
ข้าวหอมมะลิ:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 100 184 100/184 100/184 100/184 100/184
ถั่วฝักยาว พันธุ์เขาหินซ้อน:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 35 24.95 35/24.95 35/24.95 35/24.95 35/24.95
ถั่วฝักยาว พันธุ์พนมสารคาม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 50 50 50/50 50/50 50/50 50/50
มะเขือเทศ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 60 40 60/40 60/40 60/40 60/40