ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

22 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2565 ธ.ค. 2565 มี.ค. 2566 มิ.ย. 2566
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 16.32 0/16.32 0/16.32 0/16.32 0/16.32
ข้าวซีบูกันตัง 5:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 4,410 0/4,410 0/4,410 0/4,410 0/4,410
ข้าวหอมกระดังงา:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 1,649 0/1,649 0/1,649 0/1,649 0/1,649
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 0.72 0/0.72 0/0.72 0/0.72 0/0.72
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 34.75 0/34.75 0/34.75 0/34.75 0/34.75
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 12.92 0/12.92 0/12.92 0/12.92 0/12.92
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 7.847 0/7.847 0/7.847 0/7.847 0/7.847
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 7.257 0/7.257 0/7.257 0/7.257 0/7.257
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.87 0/1.87 0/1.87 0/1.87 0/1.87
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 9.517 0/9.517 0/9.517 0/9.517 0/9.517