ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธิ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

16 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 20 0 78/58 78/58 78/58 78/58
ข้าวซีบูกันตัง 5:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 80 0 138/58 138/58 138/58 138/58