ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

12 สิงหาคม 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ธ.ค. 2565 มี.ค. 2566 มิ.ย. 2566 ก.ย. 2566
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 46.32 0/3,186.02 0/3,186.02 0/3,186.02 0/3,186.02
ข้าวซีบูกันตัง 5:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 6,930 0/10,069.7 0/10,069.7 0/10,069.7 0/10,069.7
ข้าวหอมกระดังงา:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 2,999 0/6,138.7 0/6,138.7 0/6,138.7 0/6,138.7
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 8.4 0/3,148.1 0/3,148.1 0/3,148.1 0/3,148.1
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 53.55 0/3,193.25 0/3,193.25 0/3,193.25 0/3,193.25
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 19.42 0/3,159.12 0/3,159.12 0/3,159.12 0/3,159.12
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 11.347 0/3,151.047 0/3,151.047 0/3,151.047 0/3,151.047
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.257 0/3,152.957 0/3,152.957 0/3,152.957 0/3,152.957
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.87 0/3,141.57 0/3,141.57 0/3,141.57 0/3,141.57
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.517 0/3,153.217 0/3,153.217 0/3,153.217 0/3,153.217