ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

30 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568
กระเจี๊ยบเขียว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 10 48.47 40/118.17 40/118.17 40/118.17 40/118.17
ข้าวซีบูกันตัง 5:ncMUFCMU กรัม 0 10,930 30/10,999.7 30/10,999.7 30/10,999.7 30/10,999.7
ข้าวหอมกระดังงา:ncMUFCMU กรัม 0 4,999 30/5,068.7 30/5,068.7 30/5,068.7 30/5,068.7
ถั่วฝักยาว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 6 23.99 36/93.69 36/93.69 36/93.69 36/93.69
ถั่วพู:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 6 76.445 36/146.145 36/146.145 36/146.145 36/146.145
ถั่วหรั่ง:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 27.843 30/97.543 30/97.543 30/97.543 30/97.543
พริกชี:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 0.016 30/69.716 30/69.716 30/69.716 30/69.716
พริกหยวก:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2 11.103 32/80.803 32/80.803 32/80.803 32/80.803
ฟักแฟง:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 1.12 30/70.82 30/70.82 30/70.82 30/70.82
มะเขือเปราะ:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2 10.986 32/80.686 32/80.686 32/80.686 32/80.686