ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

19 เมษายน 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568
กล้าผักกูด:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 4,270 0/7,457.5 0/7,457.5 0/7,457.5 0/7,457.5
ข้าวโพดเทียน:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 30 0/3,217.5 0/3,217.5 0/3,217.5 0/3,217.5
ถั่วฝักยาว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 3.1 0/3,190.6 0/3,190.6 0/3,190.6 0/3,190.6
ถั่วพู:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 11.7 0/3,199.2 0/3,199.2 0/3,199.2 0/3,199.2
น้ำเต้า:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 1.93 0/3,189.43 0/3,189.43 0/3,189.43 0/3,189.43
บวบหอม:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 55 0/3,242.5 0/3,242.5 0/3,242.5 0/3,242.5