ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

9 มิถุนายน 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2566 ธ.ค. 2566 มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567
กล้าผักกูด:กิ่งพันธุ์/กล้าไม้/หน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์ กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 1,870 0/5,030.5 0/5,030.5 0/5,030.5 0/5,030.5
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 3.1 0/3,163.6 0/3,163.6 0/3,163.6 0/3,163.6
น้ำเต้า:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.93 0/3,162.43 0/3,162.43 0/3,162.43 0/3,162.43
บวบหอม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 55 0/3,215.5 0/3,215.5 0/3,215.5 0/3,215.5