ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567
กล้าผักกูด:กิ่งพันธุ์/กล้าไม้/หน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์ กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 4,270 0/7,457.5 0/7,457.5 0/7,457.5 0/7,457.5
ข้าวโพดเทียน:เมล็ดพันธุ์ไม้/พันธุ์พืช กิโลกรัม 0 30 0/3,217.5 0/3,217.5 0/3,217.5 0/3,217.5
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 3.1 0/3,190.6 0/3,190.6 0/3,190.6 0/3,190.6
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 11.7 0/3,199.2 0/3,199.2 0/3,199.2 0/3,199.2
น้ำเต้า:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.93 0/3,189.43 0/3,189.43 0/3,189.43 0/3,189.43
บวบหอม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 55 0/3,242.5 0/3,242.5 0/3,242.5 0/3,242.5