ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

22 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2565 ธ.ค. 2565 มี.ค. 2566 มิ.ย. 2566
บวบหอม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 55 0/3,122.5 0/3,122.5 0/3,122.5 0/3,122.5